Oferta dla klientow indywidualnych lodz

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną obejmującą:

 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • reprezentację przed organami administracji publicznej, organami ścigania
 • reprezentację przed ubezpieczycielami w postępowaniu likwidacyjnym
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg)
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i analizowanie umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • obsługę prawną przedsiębiorstw

Oferowana pomoc prawna dotyczy następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne:
 • windykacja należności
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych
 • zadośćuczynienie
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • ochrona własności
 • służebności
 • naruszenie posiadania
 • zwrot świadczenia nienależnego
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
 • sporządzanie i analizowanie umów
 • roszczenia z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów
 • gwarancja, rękojmia
 • ubezwłasnowolnienie
 • uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu
 • e-commerce
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
Prawo spadkowe:
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • sprawy dotyczące zapisów i poleceń
 • wydziedziczenie
Prawo rodzinne:
 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
Prawo karne:
 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • obrona w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • oskarżenie posiłkowe
 • prywatny akt oskarżenia
 • odroczenie wykonania kary
 • warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 • przerwa w wykonaniu kary
 • wyrok łączny
 • zatarcie skazania
 • rozłożenie grzywny na raty
 • uznanie środka karnego za wykonany
 • zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary
Prawo gospodarcze:
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych
 • windykacja należności
 • sporządzanie umów spółek osobowych i kapitałowych
 • sporządzanie umów spółek cywilnych
 • rejestracja spółek prawa handlowego w KRS
 • doradztwo przy rejestracji działalności gospodarczej
 • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów z kontrahentami
   • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • sporządzanie aktów wewnętrznych spółek
 • uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Wspólników/Akcjonariuszy
 • uczestnictwo zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
 • sporządzanie regulaminów sklepów internetowych
Prawo konsumenckie:
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową
 • dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji
 • sprawy z zakresu szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej
 • analizowanie regulaminów sklepów internetowych
Prawo pracy:
 • windykacja zaległego wynagrodzenia za pracę
 • odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • odszkodowanie za niewykorzystany urlop
 • przywrócenie do pracy
 • mobbing
 • zakaz konkurencji
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • sporządzanie i analizowanie umów, regulaminów
 • ustalenie stosunku pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
Prawo nieruchomości:
 • sprawy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości
 • sporządzanie i analizowanie umów sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości
 • opiniowanie umów deweloperskich
 • zasiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • służebności (m. in. drogi koniecznej, przesyłu)
 • ochrona własności
 • ochrona posiadania
 • windykacja zaległego czynszu
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
Prawo administracyjne:
 • reprezentowanie stron przed organami administracji publicznej
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wszystkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie Piotr Kazimierczak.